Verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle verkopen afgesloten door Moonly, waarbij het merk MY MOONY (“De Verkoper”) op de markt wordt gebracht aan consumenten en niet-professionele kopers (“De Klanten of de Klant”), die de producten die door de Verkoper te koop worden aangeboden ("De Producten"):

– De MY MOONY-riem

door onmiddellijke aankoop of door het plaatsen van een bestelling of op de website (“op de website www.mymoony.fr”).

Ze specificeren met name de voorwaarden voor de onmiddellijke aankoop, het plaatsen van bestellingen, de betaling en de overdracht of levering van door Klanten bestelde Producten.

De klant erkent dat hij over de vereiste capaciteit beschikt om de op de Site aangeboden producten te contracteren en te verwerven.

De klant aanvaardt dat de informatie die wordt gevraagd voor het sluiten van het contract of die wordt verzonden tijdens de uitvoering ervan, elektronisch wordt verzonden.

De belangrijkste kenmerken van de Producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van afmetingen of capaciteit van de Producten, worden weergegeven op de website van de Verkoper https://www.mymoony.fr. De gepresenteerde foto's en grafische afbeeldingen zijn niet contractueel en kunnen niet de aansprakelijkheid van de Verkoper met zich meebrengen. De Klant is verplicht de beschrijving van elk Product te raadplegen om de essentiële eigenschappen en bijzonderheden ervan te kennen.

Productaanbiedingen vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop op internet of via andere distributie- en marketingkanalen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden systematisch aan elke Klant meegedeeld voorafgaand aan de onmiddellijke aankoop of het plaatsen van een bestelling en zullen, indien van toepassing, prevaleren boven elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard vóór zijn onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling door vóór de uitvoering van de online bestelprocedure het daartoe voorziene vakje aan te vinken, evenals de algemene voorwaarden van gebruik van de website https://www.mymoony.fr.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen achteraf worden gewijzigd. De versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant is de versie die van kracht is op de datum van de onmiddellijke aankoop of het plaatsen van de bestelling.

Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de gegevens opgeslagen in het computersysteem van de Verkoper het bewijs van alle transacties afgesloten met de Klant.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, versterkt en aangevuld door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die van kracht werd op 25 mei 2018, beschikt de Klant op elk moment over een recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering en overdraagbaarheid van al hun persoonlijke gegevens door te schrijven, per post en met bewijs van hun identiteit naar Moonly, 19 rue des Huiliers, 57000 Metz.

Validatie van de bestelling door de Klant houdt aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in.

De Klant erkent dat hij over de vereiste capaciteit beschikt om de Producten aangeboden op de website https://www.mymoony.fr te contracteren en te verwerven.

ARTIKEL 2 – Bestellingen – Onmiddellijke aankopen

Het is aan de Klant om de Producten die hij wil bestellen te selecteren op de website https://www.mymoony.fr, volgens de volgende voorwaarden:

– Online op https://www.mymoony.fr.

Er kan geen rekening worden gehouden met een bestelling die op een andere manier naar Moonly wordt verzonden, inclusief per post of e-mail.

Wanneer u uw bestelling plaatst, moet u deze bevestigen met behulp van de zogenaamde “dubbelklik”-techniek: nadat u producten en/of diensten heeft geselecteerd en toegevoegd aan uw winkelmandje, moet u:

controleer uw winkelmandje en corrigeer eventueel de inhoud ervan (bijvoorbeeld: identificatie en hoeveelheid van geselecteerde producten, bijbehorende prijzen, leveringsvoorwaarden en kosten);
valideer uw winkelmandje;
geef uw contactgegevens op;
kies uw manier van leveren;
accepteer de Algemene Voorwaarden en uw betalingsverplichting voor de bestelling.

Contractuele informatie moet uiterlijk worden bevestigd wanneer de bestelling door de Klant wordt gevalideerd.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de bevestiging van aanvaarding van de bestelling door de Verkoper per e-mail naar de Klant is verzonden en na ontvangst door laatstgenoemde van de volledige prijs -

Voor bestellingen die uitsluitend via internet worden geplaatst, wordt een bestelling geregistreerd op de website van de Dienstverlener wanneer de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en zijn bestelling valideert. De Klant heeft de mogelijkheid om de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij zijn aanvaarding bevestigt (artikel 1127-2 van het Burgerlijk Wetboek). Deze validatie impliceert de aanvaarding van al deze Algemene Verkoopvoorwaarden en vormt het bewijs van het verkoopcontract.

Het is dus aan de Klant om de juistheid van de bestelling te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

Elke bestelling die op de website https://www.mymoony.fr wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een contract dat op afstand wordt gesloten tussen de Klant en de Verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren of te weigeren.

Herroepingstermijn – Uitsluitingen – Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de producten en diensten vermeld in artikel L.121-21-8 van de Consumentenwet. U heeft na ontvangst van uw bestelling een termijn van 28 dagen (d.w.z. 2x de wettelijke termijn en één maancyclus) om te herroepen, op voorwaarde dat het product niet uit de verpakking is gehaald.

ARTIKEL 3 – Prijzen

De Producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die voorkomen in de prijscatalogus van de Verkoper, op de dag van onmiddellijke aankoop of registratie van de bestelling door de Verkoper. Prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief belasting. Deze prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tijdens de geldigheidsduur ervan, zoals aangegeven in de prijscatalogus van de Verkoper. Deze behoudt zich het recht voor om, buiten deze geldigheidsduur, de prijzen op elk moment te wijzigen.

Voor Producten die niet door de Klant zelf worden opgehaald, zijn de prijzen exclusief verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, onder de voorwaarden aangegeven in de prijscatalogus van de Verkoper en berekend vóór de onmiddellijke aankoop of de het plaatsen van de bestelling. De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de verkoop, inclusief deze kosten.

Er kunnen kosten voor lokale belastingen, douanerechten, dockkosten of inklaringskosten worden gevraagd, maar de betaling ervan is de verantwoordelijkheid van de klant en is uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid.

Er wordt een factuur opgesteld door de Verkoper en aan de Klant overhandigd bij het ophalen of leveren van de bestelde Producten.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs is contant betaalbaar, volledig op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, via een beveiligde betalingsmethode, volgens de volgende voorwaarden:

– met bankkaarten: Visa, MasterCard, American Express, andere creditcards;

Betaalgegevens worden gecodeerd uitgewisseld met behulp van het Transport Layer Security (TLS)-protocol.

Door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd na daadwerkelijke inning van de verschuldigde bedragen door de Verkoper.

Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

Er mogen geen extra kosten aan de Klant in rekening worden gebracht die groter zijn dan de kosten die Verkoper draagt ​​voor het gebruik van een betaalmiddel.

ARTIKEL 5 – Levering van producten – Leveringen

De door de Klant bestelde of aangeschafte Producten in geval van onmiddellijke aankoop worden geleverd op het vasteland van Frankrijk en in de landen aangegeven op de Site, op het adres dat de Klant bij aankoop of bestelling heeft opgegeven.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij de lokale overheid in zijn land te informeren naar eventuele beperkingen op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die hij van plan is te bestellen.

Levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het Product.

Behoudens bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in één keer geleverd.

De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren. Deze deadlines worden echter uitsluitend ter informatie meegedeeld. Indien de bestelde Producten echter niet binnen 30 dagen na de indicatieve leveringsdatum zijn geleverd, om welke reden dan ook, anders dan door overmacht of door toedoen van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden voorzien in artikel L 216-2 L 216-3 L241-4 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem vervolgens uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van de beëindiging van het contract aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

De leveringen worden verzekerd door een onafhankelijke transporteur, op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven en waartoe de transporteur gemakkelijk toegang heeft.

In geval van een specifiek verzoek van de Klant betreffende de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de Verkoper, zullen de daaraan verbonden kosten onderworpen zijn aan een aanvullende specifieke facturatie, op basis van een offerte die eerder schriftelijk werd aanvaard door de Verkoper. klant.

De Klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren. Hij beschikt over een termijn van 48 uur vanaf de levering om schriftelijk (post, e-mail, fax) eventuele bedenkingen of klachten wegens niet-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde Producten te formuleren (bijvoorbeeld een beschadigde verpakking die al geopend is, enz.), met alle relevante bewijsstukken (met name foto's). Na deze periode en indien deze formaliteiten niet zijn nageleefd, worden de Producten geacht conform te zijn en vrij van zichtbare gebreken en kan geen enkele klacht geldig worden aanvaard door de Verkoper.

De Verkoper zal de geleverde Producten waarvan het gebrek aan conformiteit of de zichtbare of verborgen gebreken naar behoren zijn bewezen door de Klant, zo snel mogelijk en op zijn kosten vervangen, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 217-4 en volgende Code en die voorzien in deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Klant erkent derhalve dat het aan de vervoerder is om de levering uit te voeren en heeft geen recht op garantie jegens de Verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

ARTIKEL 6 – Eigendomsoverdracht – Overdracht van risico’s

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper, ten gunste van de Klant, ongeacht of het om een ​​onmiddellijke aankoop of een bestelling gaat, zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door laatstgenoemde, ongeacht de datum van levering van genoemde Producten. .

ARTIKEL 7 – Verantwoordelijkheid van de verkoper – Garantie

De producten die te koop worden aangeboden, voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk en hebben prestaties die compatibel zijn met niet-professioneel gebruik.

Wettelijke garanties

De door de Verkoper geleverde Producten profiteren automatisch en zonder aanvullende betaling, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,

– de wettelijke garantie van conformiteit, voor Producten die ogenschijnlijk defect, beschadigd of beschadigd zijn of niet overeenkomen met de bestelling of onmiddellijke aankoop,

– de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde producten aantast en deze onbruikbaar maakt,

onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vermeld in onderstaand kader.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant, als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie,: profiteert van een periode van twee jaar vanaf de levering van de goederen om actie te ondernemen tegen de Verkoper; hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het bestelde product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van de Consumentenwet; vrijgesteld van het leveren van bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het Product gedurende de vierentwintig maanden na de levering van het Product, met uitzondering van tweedehands goederen; waarvan de periode wordt verlengd tot zes maanden (art. 217-7 van het Consumentenwetboek). De wettelijke conformiteitsgarantie is van toepassing onafhankelijk van de commerciële garantie die mogelijk het Product dekt. De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen Productdefecten in te voeren in overeenstemming met artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek; in dit geval kan hij kiezen tussen het repareren of vervangen van het bestelde Product.

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper binnen de hierboven genoemde termijnen schriftelijk op de hoogte stellen van de niet-conformiteit van de Producten en de defecte Producten terugsturen in de staat waarin ze zijn ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies, enz.).

De batterij die deel uitmaakt van de door de klant gekochte accessoires is uitgesloten van de garantie.

De Verkoper zal Producten vervangen die onder de garantie vallen en die als niet-conform of defect worden beschouwd. Bij bezorging worden de verzendkosten vergoed op basis van de gefactureerde prijs en worden de retourkosten vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Terugbetalingen voor Producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Verkoper het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek heeft ontdekt.

Terugbetaling vindt plaats door bijschrijving op de bankrekening van de Klant of door middel van een bankcheque gericht aan de Klant.

In de volgende gevallen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld:

– niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd, hetgeen de Klant dient te verifiëren,

– in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, zoals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht.

De garantie dekt niet:

– Schade door abnormaal gebruik of gebruik buiten het oorspronkelijke beoogde gebruik.

– Schade veroorzaakt door nalatigheid of ongeval.

– Schade veroorzaakt door slechte reiniging die niet voldoet aan de instructies.

– Schade veroorzaakt door onderdompeling of spoelen van elektronica

– Schade veroorzaakt door een elektrische storm.

– Ongeautoriseerd onderhoud, elke poging om een ​​apparaat te openen, repareren of wijzigen.

– Probeer nooit de elektronische box te openen.

Om de garantie in werking te stellen, neemt u contact op met de klantenservice van uw distributeur, die uw klacht zal registreren.

De garantie van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot de vervanging of reparatie van niet-conforme of defecte Producten.

Om van deze commerciële garanties te kunnen genieten, is het absoluut noodzakelijk dat u de aankoopfactuur van het Product bewaart.

ARTIKEL 8 – Intellectuele eigendom – Informatietechnologie en vrijheden

8.1 – Intellectueel eigendom

De inhoud van de website https://www.mymoony.fr/ is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak vormen.

Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypes, enz., geproduceerd (zelfs op verzoek van de Klant) met het oog op de levering van de Diensten aan de Klant. . De Klant onthoudt zich daarom van elke reproductie of exploitatie van genoemde studies, tekeningen, modellen en prototypes, enz., zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper, die daaraan een financiële compensatie kan verbinden.

8.2 – Informatietechnologie en vrijheden

In toepassing van wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de Klant worden gevraagd, noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en in het bijzonder voor het opstellen van facturen.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen.

De verwerking van de informatie die via de website https://www.mymoony.fr/ wordt gecommuniceerd, voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waarbij het gebruikte informatiesysteem een ​​optimale bescherming van deze gegevens garandeert.

De Klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, een recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie, verzet tegen overdraagbaarheid en beperking van de verwerking met betrekking tot informatie die op hem betrekking heeft.

Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd op de website https://www.mymoony.fr/.

Bewijs en archivering

De geautomatiseerde gegevens van MY MOONY worden door partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen partijen, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

MY MOONY archiveert aankooporders en facturen op haar servers (op verzoek kan er een kopie aan u worden verstrekt tegen betaling van de reproductiekosten).

ARTIKEL 9 – Onvoorspelbaarheid

In geval van een wijziging van de onvoorzienbare omstandigheden bij het sluiten van het contract, kan, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek, de Partij die er niet mee heeft ingestemd het risico van buitensporig belastende prestaties te aanvaarden, verzoeken om heronderhandelingen over het contract. aan zijn medecontractant.

ARTIKEL 10 – Gedwongen executie in natura

In afwijking van de bepalingen van artikel 1221 van het Burgerlijk Wetboek komen de Partijen overeen dat in geval van niet-nakoming door de ene of de andere Partij, de Partij die het slachtoffer is van de niet-nakoming, geen gedwongen tenuitvoerlegging kan verzoeken.

De partij die het slachtoffer is van het verzuim kan, in geval van niet-nakoming van een van de verplichtingen die op de andere partij rusten, de beëindiging van het contract verzoeken volgens de voorwaarden gedefinieerd in het artikel “Ontbinding van het contract”.

ARTIKEL 11 – Uitzondering van wanprestatie

Er wordt aan herinnerd dat elke Partij, met toepassing van artikel 1219 van het Burgerlijk Wetboek, kan weigeren haar verplichting na te komen, ook al is deze verschuldigd, indien de andere Partij haar verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming voldoende ernstig is, dat wil zeggen dat zou de voortzetting van het contract waarschijnlijk in twijfel trekken of het economische evenwicht ervan fundamenteel verstoren. De opschorting van de uitvoering zal onmiddellijk van kracht worden, na ontvangst door de in gebreke blijvende Partij van de kennisgeving van schending die haar voor dit doel zal zijn toegezonden door de Partij die het slachtoffer is van het in gebreke blijven, waarin de intentie wordt aangegeven om de uitzondering van niet-nakoming toe te passen zolang aangezien de in gebreke blijvende Partij de geconstateerde inbreuk niet heeft verholpen, betekend per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op een andere duurzame schriftelijke drager die het bewijs van verzending levert.

Deze uitzondering van niet-nakoming kan, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1220 van het Burgerlijk Wetboek, ook als preventieve maatregel worden gebruikt, indien duidelijk is dat een van de Partijen de op haar rustende verplichtingen niet zal nakomen op de vervaldag en dat de gevolgen van deze niet-nakoming zijn voldoende ernstig voor de partij die het slachtoffer is van de mislukking.

Deze optie wordt gebruikt met het risico dat de partij het initiatief neemt.

De opschorting van de prestaties wordt onmiddellijk van kracht, na ontvangst door de vermoedelijk in gebreke blijvende Partij van de kennisgeving van het voornemen om de uitzondering van preventieve niet-nakoming toe te passen totdat de vermoedelijk in gebreke blijvende Partij de verplichting nakomt waarvoor een toekomstige schending manifest is, gemeld door geregistreerde brief met verzoek om ontvangstbevestiging of op een ander duurzaam schriftelijk medium dat een bewijs van verzending mogelijk maakt.

Als de belemmering echter blijvend zou zijn of zou voortduren na zes maanden vanaf de vaststelling van de belemmering per aangetekende brief, zouden deze geschenken op zuivere en eenvoudige wijze worden opgelost volgens de voorwaarden gedefinieerd in het artikel Resolutie wegens niet-nakoming van een partij die haar verplichtingen nakomt.

ARTIKEL 12 – Overmacht

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek.

De Partij die kennis neemt van de gebeurtenis moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van haar onvermogen om haar dienst uit te voeren en dit jegens laatstgenoemde rechtvaardigen. De opschorting van verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor de niet-uitvoering van de verplichting in kwestie, noch aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of laattijdige boetes.

De uitvoering van de verbintenis wordt opgeschort voor de duur van de overmacht indien deze van tijdelijke aard is. Bijgevolg zullen de partijen, zodra de reden voor de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen verdwijnt, alles in het werk stellen om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten. Daartoe zal de verhinderde Partij de andere Partij op de hoogte stellen van de hervatting van haar verplichting per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of bij iedere buitengerechtelijke handeling. Indien de belemmering definitief is, zullen deze op zuivere en eenvoudige wijze worden opgelost volgens de termijnen gedefinieerd in het artikel “Ontbinding wegens overmacht”.

ARTIKEL 13 – Beëindiging van het contract

13-1 – Resolutie wegens niet-nakoming van een voldoende ernstige verplichting

De partij die het slachtoffer is van het verzuim kan, niettegenstaande de hieronder vermelde resolutieclausule voor het niet nakomen van een partij, in geval van voldoende ernstige niet-nakoming van een van de verplichtingen die op de andere partij rusten, hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging kennis geven van ontvangst aan de Nalatige Partij, bleef de gebrekkige oplossing van deze cadeaus, 30 dagen na een ingebrekestelling tot uitvoering, vruchteloos, en dit met toepassing van de bepalingen van artikel 1224 van het Burgerlijk Wetboek.

13-2 – Oplossing wegens overmacht

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen dit contract van rechtswege kunnen beëindigen, zonder opzegtermijn of formaliteit.

13-3 – Bepalingen die gebruikelijk zijn voor afwikkelingszaken

De diensten die tussen de partijen zijn uitgewisseld sinds het sluiten van het contract en tot aan de oplossing ervan kunnen alleen nuttig zijn bij de volledige uitvoering ervan, en zullen aanleiding geven tot volledige restitutie.

In ieder geval kan de benadeelde partij juridische stappen ondernemen om schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht – Taal

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende handelingen beheerst door en onderworpen aan het Franse recht.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geschreven in het Frans.

In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn.

ARTIKEL 15 – Geschillen

Alle geschillen waartoe de koop- en verkooptransacties afgesloten met toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen en hun gevolgen en die niet tussen de partijen konden worden opgelost verkoper en klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij in ieder geval een beroep kan doen op conventionele bemiddeling, in het bijzonder bij de Consumentenbemiddelingscommissie (Consom. C. art. L 612-1) of bij bestaande sectorale bemiddelingsorganen, of op enige alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bemiddeling). bijvoorbeeld) in geval van een geschil.

ARTIKEL 16 – Precontractuele informatie – Acceptatie door de klant

De Klant erkent voorafgaand aan de onmiddellijke aankoop of het plaatsen van zijn bestelling en het sluiten van het contract op een duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gesteld van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en van alle informatie opgesomd in artikel L.221 -5 van de Consumentenwet, en in het bijzonder de volgende informatie:

– de essentiële kenmerken van het Product,

– de prijs van de Producten en de daarmee samenhangende kosten (bijvoorbeeld bezorging);

– bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van het contract, de datum of uiterste termijn waarbinnen de Verkoper zich ertoe verbindt het Product te leveren,

– informatie met betrekking tot de identiteit van de Verkoper, zijn elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken,

– informatie met betrekking tot wettelijke en contractuele garanties en hun implementatiemethoden,

– de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan,

– de mogelijkheid om in geval van een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling.

Het feit dat een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) onmiddellijk een Product koopt of bestelt, impliceert de volledige en volledige naleving en aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de verplichting om te betalen voor de bestelde Producten, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afstand doet van het recht om zich te beroepen op tegenstrijdige documenten, die niet afdwingbaar zouden zijn tegenover de Verkoper.

BIJLAGE I GARANTIE VAN CONFORMITEIT – WETTELIJKE GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Artikel L217-4 van de Consumentenwet

De Verkoper is verplicht goederen te leveren die voldoen aan de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L217-5 van de Consumentenwet

– Geschikt zijn voor het gebruik dat doorgaans van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing: overeenkomen met de door de Verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die deze laatste aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model. de kwaliteiten vertonen die een koper mag verwachten dat rekening wordt gehouden met publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

– Ofwel de kenmerken vertonen die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd, of geschikt zijn voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de Verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard.

Artikel L217-12 van de Consumentenwet

De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L217-16 van de Consumentenwet

Wanneer de koper tijdens de looptijd van de handelsgarantie die hem werd toegekend bij de verwerving of reparatie van roerende goederen aan de Verkoper een reparatie vraagt ​​die onder de garantie valt, wordt een eventuele immobilisatieperiode van minimaal zeven dagen opgeteld bij de resterende garantieperiode. Deze termijn loopt vanaf het verzoek tot tussenkomst van de koper of het ter reparatie beschikbaar stellen van de betreffende goederen, indien deze terbeschikkingstelling volgt op het verzoek tot tussenkomst.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

De Verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verworven, of niet zou hebben verkregen. een lagere prijs ervoor gegeven, als hij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

Rechtsvorderingen voortvloeiend uit herroepelijke gebreken moeten door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.